لجستیک ریلی

شبیه سازی قطار و مترو

کاربرد شبیه‌سازی در صنعت ریلی

طراحی محوطه راه‌آهن، بهینه‌سازی مسیر، برنامه‌ریزی ناوگان و منابع از جمله مسائلی است که در سیستم‌های ریلی تصمیم‌گیرندگان را دچار چالش می‌نماید.

ابزار شبیه‌سازی یک ابزار قدرتمند در حل مسائل مربوط به صنعت ریلی است. با استفاده از این ابزار می‌توان قبل از پیاده‌سازی تغییرات، آنها را در مدل شبیه‌سازی پیاده‌سازی نمود و نتایج آن را مشاهده کرد. به عنوان مثال با استفاده از ابزار شبیه‌سازی می‌توان بهینه‌سازی مسیر ریلی یاردها را انجام داد و با ادغام خدمات و متعادل کردن آنها، عملکرد سیستم را بهبود داد.

زمان‌بندی بهینه قطار نیز از جمله مسائلی است که می‌توان با ابزار شبیه‌سازی و متناسب با توان عملیاتی ایستگاه انجام داد.

بهینه سازی ناوگان و منابع و به حداکثر رساندن کارایی آنها، مانند لوکوموتیوها و انبارها، نیز یکی دیگر از کاربردهای ابزار شبیه‌سازی در صنعت ریلی است.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در صنعت ریلی، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی صنایع ریلی که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی سیستم تخلیه قطار

در این مدل فرآیند تخلیه بار توسط قطارها شبیه‌سازی شده است.

شبیه سازی Hump Yard سیستم ریلی

در این مدل فرآیندهای Hump Yard شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی ایستگاه مترو

در این مدل یک ایستگاه مترو شبیه‌سازی شده است.

فهرست