فرآیندهای تجاری

شبیه‌سازی فرآیندهای کسب و کار

کاربرد شبیه‌سازی در فرآیندهای کسب و کار

ابزار شبیه‌سازی امکان تجزیه و تحلیل و توسعه فرآیندهای کسب و کار بهینه را با حداقل اختلال فراهم می‌کند. با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی می‌توان آلترناتیوهای مختلف مربوط به سیستم مورد نظر را پیاده‌سازی و نتایج آن را مشاهده نمود. مزیت این استخراج عواقب مربوط به پیاده‌سازی هر سناریو قبل از اجرای آن در دنیای واقعی است.

تمامی فرآیندهای کسب و کار در داخل سازمان‌ها را می‌توان توسط شبیه‌سازی مدل نمود و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این فرآیند بدون ریسک و هزینه است و در نهایت می‌توان بهترین نتیجه به دست آمده از مدل شبیه‌سازی را در دنیای واقعی پیاده‌سازی نمود.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در فرآیندهای کسب و کار، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی فرآیندهای کسب و کار که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی مرکز تماس

در این مدل یک مرکز تماس شبیه‌سازی شده است.

فهرست