سیستم درمان

شبیه سازی سیستم سلامت و درمان

کاربرد شبیه‌سازی در سیستم‌های سلامت و درمان

مدیریت فرآیندهای درمانی و سازماندهی مراقبت‌های بهداشتی چه به صورت دولتی و یا عمومی، همواره به دلیل وجود محدودیت‌های مختلف امری چالشی بوده است.

ابزار شبیه‌سازی یک ابزار کارا به منظور مدیریت و برنامه‌ریزی در سیستم‌های سلامت و درمان است. به عنوان مثال شبیه‌سازی فرآیندهای پذیرش بیمار و ارائه خدمات در بیمارستان‌ها و همچنین مدیریت شیوع بیماری‌ها برخی از کاربردهای شبیه‌سازی در سیستم‌های درمانی است.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در سیستم‌های سلامت و درمان، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی سیستم سلامت که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی مرکز تروما

در این مدل یک مرکز تروما شبیه‌سازی است.

شبیه‌سازی انتشار HIV ناشی از تزریق

در این مدل انتشار بیماری ایدز در اثر تزریق واکسن آلوده شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی اورژانس بیمارستان

شبیه‌سازی اورژانس بیمارستان

فهرست