دفاعی

شبیه سازی سیستم دفاعی و نظامی

کاربرد شبیه‌سازی در سیستم‌های دفاعی و نظامی

حفظ عملکرد بالای دفاعی به همراه ایجاد تعادل در هزینه‌های مربوطه همواره از مهمترین چالش‌های موجود در سیستم‌های دفاعی است. ابزار شبیه‌سازی یک ابزار بسیار کارا در ایجاد این تعادل است. با استفاده از ابزار شبیه‌سازی می‌توان سیستم‌های دفاعی را قبل از پیاده‌سازی آزمایش نمود، سیستم‌های لجستیکی را بهینه نمود و برنامه‌های عملیاتی در جهت کارایی بیشتر سیستم دفاعی پیشنهاد داد.

همچنین بهینه‌سازی در حوزه‌هایی مانند نگهداری و تعمیرات ادوات نظامی و نحوه استفاده بهینه از منابع در دسترس نیز با استفاده از ابزار شبیه‌سازی در سیستم‌های دفاعی و نظامی قابل حصول است.

در خصوص نحوه پاسخ نیروهای نظامی به بالایای طبیعی مانند سیل و زلزله نیز می‌توان سناریوهای مختلف را در نرم‌افزار شبیه‌سازی پیاده‌سازی نمود و سطح عملکرد و کارایی سناریو را استخراج کرد. در مدل شبیه‌سازی می‌توان متغیرهای محیطی، رفتارهای انسانی و فناوری‌های موجود را در نظر گرفت.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن سیستم‌های دفاعی و نظامی، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی سیستم‌های دفاعی که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی ایستگاه بازرسی مرزی

در این مدل ایستگاه بازرسی مرزی شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی تردد در زمان تشعشع رادیواکتیو

در این مدل نحوه تردد در زمان وجود تشعشع رادیواکتیو شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی عملکرد سیستم دفاع هوایی

در این مدل عملکرد سیستم دفاع هوایی شبیه‌سازی شده است.

فهرست