بازاریابی

شبیه سازی بازاریابی

کاربرد شبیه‌سازی در فرآیندهای بازاریابی

هدف قراردادن مشتریان به صورت موثر یکی از مهمترین اهداف در بازاریابی است. ابزار شبیه‌سازی به بازاریابان این امکان را می‌دهد که با تحلیل درست بازار و مشتریان، بهترین استراتژی بازاریابی را اتخاذ نمایند.

شبیه‌سازی به دلیل لحاظ نمودن تمامی عدم قطعیت‌ها و پیچیدگی‌های موجود در فرآیندهای بازاریابی، می‌تواند دیدگاه جامعی نسبت به پیامدهای اجرای سناریوهای مختلف بازاریابی به تصمیم‌گیرندگان ارائه دهد. به همین جهت بهتر است قبل از پیاده‌سازی استراتژی‌های بازاریابی، نسبت به مدل نمودن آن در ابزارهای شبیه‌سازی اقدام نمود و پس از مشاهده نتایج، بهترین استراتژی بازاریابی را در واقعیت پیاده‌سازی نمود.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در انبارداری، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی انبار و فرآیندهای انبارداری که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی بازار تلکام (Telecom)

در این مدل بازار تلکام (Telecom) شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی تجارت رستوران

در این مدل رقابت دو رستوران در یک محله شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی رقابت در بازار جهانی خمیر کاغذ

در این مدل رقابت جهانی در بازار خمیرکاغذ شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی مصرف‌کنندگان و رقبا

در این مدل بازار مصرف‌کنندگان و رقبا شبیه‌سازی شده است.

فهرست