انبارداری

شبیه‌سازی انبار
کاربرد شبیه‌سازی در انبارداری

چه در طراحی و بهینه‌سازی چیدمان و عملیات انبار و چه در مسائل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیازهای عملیاتی، ابزار شبیه‌سازی شما را قادر می‌سازد تا به طور موثر و پویا با این چالش‌ها روبرو شوید.

مدل شبیه‌سازی روشی قدرتمند برای طراحی، برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی انبار است. ابزار شبیه‌سازی یک تکنیک کم هزینه و کم خطر برای تحلیل سناریو‌های مختلف مانند بهینه‌سازی چیدمان و فرآیندهای لجستیکی و انبارداری است.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در انبارداری، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی انبار و فرآیندهای انبارداری که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی سیستم نوار نقاله و انبار

در این مدل شبیه‌سازی یک انبار با نوار نقاله‌های مربوطه مدل شده است.

شبیه‌سازی سیستم پالت‌سازی با AGV

در این مدل شبیه‌سازی یک سیستم پالت‌سازی به همراه AGV مدل شده است.

شبیه‌سازی انبار عمده‌فروشی

در این مدل یک سیستم انبار عمده‌فروشی شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی مرکز توزیع

در این مدل، یک مرکز توزیع به همراه ورودی و انبار و خروجی‌های مربوطه شبیه‌سازی شده است.

فهرست